CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUYÊN BIÊN GIỚI GIC (“GIDO”)

Gido đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng website https://gido.vn/, cụ thể, Gido sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng website https://gido.vn/ cho bên thứ ba, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc mua, gửi hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán mà theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Gido buộc phải cung cấp các thông tin trên.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên website https://gido.vn/ khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của Gido, chi tiết như sau:

 • Mục đích thu thập thông tin Khách Hàng:
  • Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email của Khách Hàng cho Gido khi Khách Hàng đăng ký tài khoản để tạo đơn hàng sử dụng Dịch Vụ;
  • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Gido trong thời gian nhất định;
  • Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.
 • Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
 • Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ của Gido.
 • Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng: là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chuyên gia tư vấn, luật sư, kiểm toán viên, người đại diện của Gido trong trường hợp đối tượng đó thực sự cần phải biết Thông tin mật để tham gia và đóng góp vào quá trình bàn luận, đàm phán, thương lượng hoặc giao dịch giữa Các bên , cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tiết lộ thông tin và thực hiện thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng hoặc liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của Gido để được hướng dẫn.
 • Khi Gido cần sử dụng thông tin của Khách Hàng, Gido sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho Khách Hàng để Khách Hàng xác nhận có đồng ý cho Gido sử dụng các thông tin trên không.
  • Khi Khách Hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho Gido.
  • Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được tin nhắn, nếu Khách Hàng không phản hồi, Gido mặc nhiên hiểu là Khách Hàng đã từ chối đề nghị trên.

Khách Hàng có quyền gửi email hoặc văn bản khiếu nại trường hợp Gido sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chưa được Khách Hàng đồng ý.

Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Gido sẽ xem xét xử lý khiếu nại của Khách Hàng, Gido sẽ đền bù thiệt hại cho Khách Hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp được nêu tại mục lưu ý.

Lưu ý:

 • Gido có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng trong các trường hợp sau đây:
  • Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử khác;
  • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng liên quan đến Dịch Vụ đang hợp tác;
  • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
  • Cung cấp thông tin Khách Hàng cho các nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, cơ quan hải quan và các đối tượng liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ.
 • Gido cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:
  • Gido có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
  • Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;
  • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Khách Hàng có quyền yêu cầu Gido kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản. Gido sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc Gido sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.