ĐĂNG KÝ 
GIDO – GIAO HÀNG MỸ ĐẾN 11.000 XÃ, PHƯỜNG