FULFILLMENT BY GIDO

GIẢI PHÁP “BÁN HÀNG KHÔNG TỒN KHO”

Vận chuyển kiện hàng từ Trung Quốc – Lưu tại kho Gido Việt Nam – Giao gói hàng đến từng người nhận riêng lẻ

Liên hệ tư vấn: 0908 169 940